Om kretsen

Så kom kretsen till …

Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets bildades vid konstituerande
sammanträde på Göta Flygflottilj den 15 oktober 1944, efter att man hade man avslutat en lyckad fältskjutning i Göta Flygflottiljs regi och under ledning av kapten Ahlström.

Bland de tolv föreningar som var representerade vid mötet var fyra rent militära: artilleriregementet, flygflottiljen, kustartilleriet och Bohusläns infanteriregemente. Därtill
kom Polisen, Tullen och Telegrafverket. Bara fem ”civila” klubbar var med: Göteborgs skyttegilles PK, Göteborgs Sportskyttar (de slogs senare samman till GPSSK), Färjenäs, Härlanda PK samt Uddevalla PSF. De militära klubbarna är nu borta, kvar finns GPIF, GPSSK, Härlanda PK, Telegrafverket och Uddevalla PSF.

Pistolskyttekretsen skapades inte ur tomma intet. Den föregicks av den sk Länstävlingskommitten, som värdsamt frågade Svenska Pistol-skytteförbundet om det var möjligt att få bilda en pistolskyttekrets som omfattade Göteborgs och Bohus län. Förbundet såg nådigt på ansökan och ställde 50 kr till förfogande. Det kan tyckas lite, men motsvarar i dagens penningvärde 1021kr enligt konsumentprisindex och 5500kr enligt löneindex.

Förteckningen över anslutna pistolklubbar tar upp 27 namn. Härav var 14 militära eller med militär inriktning. Det var världskrig och Sverige var på tårna militärt. Ingen av dessa klubbar finns kvar idag. Rådhuset och länsstyrelsen hade egna klubbar. Förutom de redan nämnda finns bara Örgryte SF kvar idag. Mölndals pistolskytteklubb (alltså inte Mölndals SF, som på den tiden ägnade sig åt gevärsskytte) nämndes särskilt som icke medlem. Det noterades av förbundet att Radiobyråns PSF hade sitt säte i Stockholm och att den därför inte kunde ingå.

Kretsens förste ordförande blev polisöverkonstapel Einar Ström, sedermera enligt uppgift poliskommissarie. Styrelseuppdragen i övrigt spreds ut över föreningarna. Vid styrelsens konstituerande möte togs till protokollet att redaktör Harry Hjörne hade skänkt ett vandringspris som samma dag hade vunnits av GPIF. Förmodligen stod det något i GP också, men så långt har mina forskningar inte nått.

Ovanstående bygger på det material som SPSF hade i sina gömmor. Min reflexion är att bildarna tog allvarligt på sin uppgift och att det var i takt med tidens strömningar att träna och tävla på pistol och revolver. Ingen kunde drömma om att polisen såg som nödvändigt att du var ute och luftade alla dina vapen i helg och söcken året runt…

Som pdf

Medaljreglemente 2011-01-27